fbpx

Privacy

Privacy

Privacybeleid

Bescherming persoonsgegevens

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Met de nieuwe privacywet worden onze gegevens beter beschermd, heel fijn. Niemand wil natuurlijk ongewenste e-mail krijgen. Wanneer jij je inschrijft bij Denise Bos heb je rekening te houden met onderstaande en geef je hier expliciet toestemming voor.

Algemeen

Op deze pagina tref je de privacyverklaring aan. Je wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen voordat je verder gaat op onze website. Denise Bos is statutair gevestigd aan Orion 42 5527CR te Hapert. Wij zijn per e-mail te bereiken via info@denisebos.com voor vragen.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe wij omgaan met de verwerking van jouw persoonsgegevens. We hechten veel waarde aan een goede bescherming van dergelijke gegevens en om jou hier zo goed mogelijk over in te lichten. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geven wij aan welke wettelijke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle bezoekers van deze website. Indien je niet akkoord bent met deze privacyverklaring, dien je de website te verlaten. De verwerking van persoonsgegevens door denisebos.com valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 22 december 2019.

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens: 
In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als je het contact/inschijfformulier invult. Bij het invullen van het formulier wordt jouw naam en e-mailadres gevraagd. Dit is nodig om contact met je op te kunnen nemen, maar wordt ook gebruikt om je in de toekomst op de hoogte te kunnen stellen van bepaalde diensten of acties die interessant voor je kunnen zijn en om je waardevolle informatie op te sturen. De persoonsgegevens worden opgeslagen voor een termijn gedurende de overeenkomst duurt.

Daarnaast worden aanvullende persoonsgegevens verwerkt in geval van het afhandelen van een betaling. Hieronder vallen onder andere achternaam, voornaam, telefoonnummer, adres en bankrekeningnummer. Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. De bovenstaande gegevens worden vijf (5) respectievelijk zeven (7) jaren bewaard uitgaande van de wettelijke bewaarplicht. De rechtsgrond voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Zonder je naam en e-mailadres kunnen wij geen contact met je opnemen. Daarnaast zijn wij in geval van facturen en belastingaangifte verplicht om deze gegevens te verwerken.

Indien je geen persoonsgegevens wilt verstrekken, zijn wij niet in staat om de diensten aan jou te leveren. Hierdoor kan het zijn dat wij niet kan voldoen aan de contractuele, wettelijke en de noodzakelijke verplichtingen. Eventuele nadelige gevolgen door het niet verstrekken van de persoonsgegevens liggen in zo een geval bij jou. Je kan je afmelden voor de mailinglijst door je af te melden via de link onderaan de e-mails. De mailings worden maandelijks verstuurt.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Tevens doen wij aan “retargeting” door het verwerken van deze data zodat wij kunnen zien hoeveel bezoekers de site heeft en daarnaast een op maat gemaakte content kunnen aanbieden. Zie de toelichting over cookies op deze pagina.

Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op jouw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer je onze website bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie met Facebookpixels en mailchimp. Deze diensten houden bij welke pagina’s je bezoekt.

Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website en op subdomeinen van deze website.
Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere websites die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van Denise Bos. Indien je door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van de desbetreffende website. Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor die website of voor de privacyverklaring op die website. Wij raden je aan bij bezoek van de website de privacyverklaring goed door te lezen, voordat je verder gaat op de website.

Doorgifte aan verwerkers en derden

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door ons zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. Zulke bedrijven worden ook wel ‘verwerkers’ genoemd. Denk aan een bedrijf welke de facturatie verzorgd. Ze zullen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van ons handelen. Het gaat om de volgende verwerkers:

  • Mailchimp , voor het versturen van e-mails met informatie omtrent het aangeschafte producten of diensten. Jouw persoonsgegevens worden opgeslagen op een server buiten Nederland, namelijk in de Verenigde Staten. Meer informatie over het privacybeleid van Mailchimp vind je hier.

Met de bovenstaande bedrijven sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor de verwerkingen die uitgevoerd worden door deze bedrijven.
Jouw persoonsgegevens worden slechts met derden, niet zijnde verwerkers, gedeeld als wij op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Jouw privacyrechten

Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. Je hebt zelf recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van jouw persoonsgegevens, dit staat in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Om misbruik en/of fraude te voorkomen, zullen wij je wel altijd vragen om jezelf te identificeren voordat je hiervan gebruik wil maken.

Indien je een klacht wil indienen over ons met betrekking tot het verwerken van jouw persoonsgegevens, dan kan je dit bij ons melden door een mail te sturen met je persoonsgegevens naar info@denisebos.com. Dan helpen we je graag verder. Ook kan je jouw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wil je meer informatie hoe je dit moet aanpakken, klik dan hier.

Disclaimer

Wij besteden onze uiterste zorg bij de samenstelling van deze website. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

Affiliate disclaimer

Wij hebben altijd geloofd in de transparantie van het Internet en daarom voegen we ook deze affiliate disclaimer toe. Op deze website vind je mogelijk producten die wij je aanraden waarvoor wij ook een affiliate commissie krijgen als jij dat product via die link aanschaft.

Belangrijk om te weten is dat jij daardoor niet meer gaat betalen en we bevelen alleen producten aan die wij zelf gebruiken, of hebben gebruikt, of waarvan wij de meerwaarde kunnen bepalen voor jou. Ons primaire doel is dat jij door deze producten sneller je gewenste resultaat bereikt.

Intellectuele eigendom

De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

Gelinkte internetwebsites

Aan de gebruiker wordt medegedeeld dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door ons wordt onderzocht of geanalyseerd. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker.

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats; Wij aanvaarden dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor om iedere link of informatie op deze website enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

Geen aansprakelijkheid

Wij spannen ons in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kan geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Wij kunnen evenmin, hoewel wij er naar zullen streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de website.

Nadrukkelijk wijzen wij de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

De inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat u onze website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacyregels.